References

[1]Ü. Vooglaid, „Teel kodaniku ühiskonna poole,“ Kultuur ja elu, 2002.
[2]S. Rossi, „Ettevõtlusõppe kontseptsioon,“ Majandusministeerium, 2009.
[3]Tallinna Ülikool, „Haridusterminoloogia,“ Tallinna Ülikool, 2010. [Võrgumaterjal]. Available: http://haridusterminoloogia.wikispaces.com/.
[4]O. Aarna, „Kvalifikatsioonisüsteemi uue kontseptsiooni ja kvaliteeditagamise süsteemi väljatöötamine,“ ESF programmi „Kutsete süsteemi arendamine, Tallinn, 2008.
[5]Eesti Keele Instituut, „Eesti õigekeelsussõnaraamat EÕS,“ 2006. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.eki.ee/dict/qs/.
[6]O. Aarna, „Eesti kvalifikatsiooniraamistik,“ Eesti Kutsekoda, 2009.
[7]EUROPEAN COMMISSION, „European Inventory – Glossary,“ 2012. [Võrgumaterjal].
[8]S. Kera, Kasvada kaasinimeseks– saada inimlikuks. Sotsiaalne õppimine ja inimese kõlblus., Tallinn: TPÜ Kirjastus., 1999.
[9]J. Koro, Aikuinen oman oppimisensa ohjaajana., Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto., 1993.
[10]Vabariigi Valitsus, „Kõrgharidusstandard Vastu võetud 18.12.2008 nr 178 RT I 2008, 57, 322 jõustumine 01.01.2009,“ 2008. [Võrgumaterjal]. Available: https://www.riigiteataja.ee/akt/13255227?leiaKehtiv.
[11]T. Good ja J. Brophy, Contemporary educational psychology, New York: Longman, 1995.
[12]A. Reber, The Penguin dictionary of psychology., London: Penguin Books.
[13]Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA), „Haridustehnoloogia sõnastik,“ 2012. [Võrgumaterjal]. Available: http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/.
[14]E. Krull, „Õpetajate pedagoogiliste tõekspidamiste ja arutlusviisi sõltuvus koolikogemusest.,“ Haridus ja sotsiaalne tegelikkus, p. 52–60., 2000.
[15]R. Mezner, Mind space and time stream, Meeleruum ja ajavoog., Tallinn: Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon, 2012.
[16]A. Kidron, 122 õpetamistarkust, Tallinn: Kirjastus Mondo, 1999.
[17]B. Skinner, „The Science of Learning and the Art of Teaching,“ Educational Review 24, pp. 86-87, 1954.
[18]B. Skinner, „Teaching Machines,“ Science 128, pp. 969-977, 1958.
[19]R. Kuhlen, Hypertext. Ein nicht-lineares Keskmise zwischen Buch und Wissensbank, Berliin: Heidelberg: Springer, 1991.
[20]K. Peerna, „Veebipõhise ja auditoorse õppe kombineerimine õhusõidukite juhtimise eriala õppes,“ Tartu Ülikool, 2010.
[21]H. S. W. N. Lindgren, Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas, Tartu: Tartu Ülikool, 1994.
[22]J. H. Flavell, „Metacognitive aspects of problem solving in L. Resnick (Ed.),“ The nature of intelligence., 1976.
[23]L. Suchman, „Notes on Computer Support for Cooperative Work,“ ACM Transactions on Office Information, 1989.
[24]L. Suchman, „Notes on Computer Support for Cooperative Work,“ ACM Transactions on Office Information Systems, pp. 320-328, 1989.
[25]M. Ally, „Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds.), Theory and practice of online learning.,“ Athabasca, Canada: Creative Commons: Athabasca University., 2004.
[26]H. Gardner, Frames of mind – The Theory of Multiple Intelligences. 10anniversary edition, Trade paperback, Basic Books (AZ) .
[27]P. Teppan, „Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid,“ 2002. [Võrgumaterjal]. Available: http://stud.sisekaitse.ee/Teppan/Opiteooriad/index.html. [Kasutatud 2012].
[28]E. Krull, „Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat,“ Tartu Ülikooli kirjastus, 2000.
[29]B. A. Lankard, New Ways of Learning in the Workplace, Columbus (OH):: ERIC Digest 161. ERIC Clearninghouse., 1995.
[30]A. Holzinger, A. Pichler, W. Almer ja H. Maurer, „A Multimedia test-bed for examining incidental learning, motivation and the Tamagotchi-Effect within a Game-Show like Computer Based Learning Module,“ Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunication, 2001, Association for the Advancement of Computing in Education,, pp. 766 – 771, 2001.
[31]A. Holzinger, „Kognitive Grundlagen multimedialer Informationssysteme,“ Basiswissen Multimedia, Band 2 Lernen:, 2000.
[32]A. Holzinger ja H. Maurer, „Incidental learning, motivation and the Tamagotchi Effect: VR-Friend, chances for new ways of learning with computers,“ Virtuality in Education, Abstract Book; p70, 1999, London: Elsevier.; presentation available at, 1999.
[33]P. Dahlqvist, „Presentation Formats in Concept Formation: An Experimental Study[1],“ 2002. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.dsv.su.se/~patricd/master_thesis.html.
[34]I. Kivi, „Virtuaalsed õpitarkvara,“ 2002. [Võrgumaterjal]. Available: http://lizard.artun.ee/~ivika/ma.html.
[35]E. S. Sarv, „Humanistlike pedagoogiliste süsteemide,“ 2009. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/pedsusteem/ped_exe/index.html.
[36]P. A. Dhillon ja J. M. Halstead, „Multicultural Education,“ The Blackwell Guide to the Philosophy of Education. Ed. N. Blake, P. Smeyers, R. Smith, P. Standish, pp. 160-161, 2003.
[37]K. Pata, „Kogukonnad ja sotsiaalsed võrgustikud,“ 2007. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.slideshare.net/kpata/kogukonnad.
[38]L. Bannon ja K. Schmidt, „Taking CSCW Seriously Supporting Articulation Work,“ Computer Supported Cooperative Work (CSCW): An International Journal, vol. 1,, pp. 7-40, 1992.
[39]L. Salomon, „Partners in Public Service,“ Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State, 1995.
[40]J. Urban Jermann, „EconomicDynamics Interviews Urban Jermann on Asset Pricing,“ EconomicDynamics Newsletter, Review of Economic Dynamics, vol. 3(2), April., 2002.
[41]C. Bereiter, Education and mind in the knowledge age, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.
[42]N. J. Gunther, „Unification of Amdahl’s Law, LogP and Other Performance Models for Message-Passing Architectures,“ International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems, pp. 569-576, 2005.
[43]S. Torrão, Blended learning: research reports & examples of best practices, Tartu Ülikool.
[44]C. Wiepke, Computergestützte Lernkonzepte und deren Evaluation in der Weiterbildung., Hamburg: Blended Learning zur Förderung von Gender Mainstreaming. , 2006.
[45]K. Vehkalahti, „Leaving useful traces when working with matrices.,“ Research Letters in the Information and Mathematical Sciences, Vol. 8. Proceedings of the 14th International Workshop on Matrices and Statistics. (Paul S.P. Cowpertwait, ed.) , pp. 143-154, 2005.
[46]Tuvikene, „Fish bioaccumulation and metabolism of complex mixtures from oil shale contamination in Estonia,“ Hong Kong, China, November 10-13, 2000.
[47]J. A. P. E. M. A. M.-. R. A. Pereira, M. C. Molina-Tomas ja C. Masdeu, „Effectiveness of using blended learning strategies for teaching and learning human anatomy.,“ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17269953,2007.
[48]C. C. Chen ja K. T. Jones, „Blended Learning vs. Traditional Classroom Settings: Assessing Effectiveness and Student Perceprions in an MBA Accounting Course.,“ The Journal of Educators Online, Volume 4, Number 1. , 2007.
[49]T. L. Rummo, Tasemehariduse statistika käsiraamat, Tallinn: EV Statistikaamet, 2000.
[50]O. Aarna, E. Pilli, S. Granström, K. All, K. Toom, A. Valk, M. Udam, M. Kerem ja M. Merirand, „Eesti kvalifikatsiooniraamistiku sidumine Euroopa kvalifikatsiooni raamistikuga,“ 2011.
[51]Euroopa Parlament, „Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 23. aprill 2008 , Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst),“ Euroopa Liidu Teataja C 111 , 06/05/2008 Lk 0001 – 0007, [Võrgumaterjal]. Available: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0506%2801%29:ET:HTML.
[52]O. Aarna, T. Annus, M. Heidmets, M. Lauristin, K. Loogma, E. Rebane, V. Ruus, M. Sutrop ja E. M. VernikTuubel, „Eesti hariduse viis väljakutset Eesti haridusstrateegia 2012–2020 taustamaterjal,“ 2011. [Võrgumaterjal]. Available: Eesti Koostöö Koguhttp://www.elu5x.ee/index.php?id=10783&highlight=,,Eesti,hariduse,viis,v%C3%A4ljakutset. [Kasutatud 2013].
[53]Eesti Vabariigi Riigikontroll, „Kontrolliaruanne “Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe”,“ 2010. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2155/Area/1/language/et-EE/Default.aspx#results. [Kasutatud 2013].
[54]Sihtasutus Kutsekoda, „The professional qualifications system.,“ 2006. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.kutsekoda.ee/et/index.
[55]S. Rutiku, A. Valk, E. Pilli ja K. Vanari, Õppekava arendamise juhendmaterjal, http://primus.archimedes.ee, Toim., Sihtasutus Archimedes.
[56]E. Pettai, „A 6D space framework for description of distributed systems.,“ Estonian Journal of Engineering. , pp. 140-171, 2012, 18, 2,.
[57]Z. Raud, Research and Development of an Active Learning Technology for University-Level Educationin the Field of Electronics and Power Electronics (Aktiivõppetehnoloogia uurimine ja väljatöötamine kõrghariduse õppekavale elektroonika ja jõuelektroonika valdkonnas ), Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool Tallinn University of Technology , 2012.
[58]TTÜ nõukogu, „Tallinna Tehnikaülikooli õppetegevuse strateegia,“ 2012. [Võrgumaterjal]. Available: TTÜ nõukogu 17.04.2012 otsusega nr 62. [Kasutatud 2013].
[59]Sihtasutus kutsekod, http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10422678/kirjeldus, 2005.
[60]P. Ruohotie, „Võtmekvalifikatsioonid töös ja hariduses,“ Elukestev õpe : õppimise kutse nr. 1,, pp. 75-87, 2008.
[61]P. Ruohotie, „The development of competence and qualifications as the objective of vocational higher education,“ Elukestev õpe : õppimise kutse nr. 1, (2008), 2002.
[62]W. J. Nijhof ja J. N. (. Streumer, „Key Qualifications in Work and Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Nijhof, W. J., & Remmers, J. L. M. (1989). Basisvaardigheden nader bekeken. (A closer look at key qualifications).,“ Enschede: University of Twente, Department of Educational Science and Technology), 2001.
[63]A. Brown, „Designing effective learning programs for the development of a broad occupational competence. In: Nijhof, W. J. & Streumer, J. N. (Ed’s). Key Qualifications in Work and Education,“ 2001.
[64]N. Blagg, M. Ballinger ja R. Lewis, „Thinking Skills at Work. Sheffield: Employment Department).“.
[65]S. Pavlin, „Key Competences of Graduates to Function Well in the Workplace and Society. In: Pavlin, S. (Ed), Report on the Qualitative Analysis of Higher Education Institutions and Employers in Five Countries: Development of Competencies in the World of Work and Education.,“ HEGESCO: Ljubljana, pp. 11-21, 2009.
[66]W. Müller ja Y. Shavit, „The Institutional Embeddedness of the Stratifi cation Process. In Shavit, Y. and Müller, W. (Eds), From School to Work: A Comparative Study of Educational Qualifi cations and Occupational Destinations (pp. 1–48).,“ Oxford: Clarendon Press., 1998.
[67]J. S. Coleman, „Matching Processes in the Labor Market.,“ Acta Sociologica 34(1), p. 3–12., 1991.
[68]Herman G van de Werfhorst, „Educational Fields of Study and European Labor Markets,“ Introduction to a Special Issue International Journal of Comparative Sociology August 2008 49, pp. 227-231, 2001.
[69]Herman G van de Werfhorst, „Skills, positional good or social closure? The role of education across structural–institutional labour market settings.,“ Journal of Education and Work 24(5),, p. 521–548, 2011.
[70]K. Karu, Täiskasvanud õppija enesehindamine kui koolituse hindamise vahend ja koolituse mõju tegur, Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, Kasvatusteaduste teaduskond, andragoogika õppetool. [Magistritöö]., 2001.
[71]E. Reiska, T. Roosalu, A. Tamm, K. Täht ja M. Unt, KÕRGHARIDUSE TÄHENDUSED JA KÕRGKOOLIDE KOOSTÖÖ TÖÖANDJATEGA, Tallinn: Tallinna Ülikool, 2012.
[72]M. Urquiola, D. Stern, H. Horn, C. C. B. Dornsife, L. Williams, D. Merritt, K. Hughes ja T. Bailey, School to work, college and career, Berkeley: University of California at Berkeley; National Centre for Research in Vocational Education, 1997.
[73]R. W. Scholz, R. Steiner ja R. Hansmann, „Role of Internship in Higher Education in Environmental Sciences,“ nr Journal of Research in Science Teaching, pp. 24-46, 2004.
[74]E. Brindfeldt, M. Müür ja E. Pettai, „Description of Learning Methods Using Sixdimensional Space Framework.,“ 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad,. IEEE, 2012., 2012.
[75]E. Brindfeldt, M. Müür ja E. Pettai, „Description of Teaching Processes Using Six-Dimensional Space Framework,“ 11th International Symposium PÄRNU 2012 “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” , pp. 164 – 169, 2012.
[76]E. Brindfeldt, A. Grinko ja M. Müür, „Course of automation in industrial processes based on the blended learning approach,“ In: 10th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering”, Doctoral School of Energy and Geotechnology II: 10th International Symposium “”Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering * Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, 10.01-15.01.2011. (Toim.) Rain Lahtmets. Tallinn, Estonia: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 2011, , pp. 187 – 192, 2011.
[77]D. S. Pugh ja D. J. Hickson, „Writes on organizations. London: Penguin Books Ruohotie, P. (1996). Professional growth and development. In: Leithwood, K. et al. (Ed’s). International Handbook of Educational Leadership and Administration.,“ Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.
[78]P. -. E. Ellström, „Kompetens, lärande och utbildning i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. (Skills, learning, and education in working life. Problems, concepts, and theoretical perspectives.),“ Stockholm: Publica, 1994.
[79]P. -. E. Ellström, „The many meanings of occupational competence and qualification. In: Nijhof, W. J. & Streumer, J. N. (Ed’s), Key Qualifications in Work and Education.,“ Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Evers, 2001.
[80]G. Atwell, „Towards a community of practice-VET professionals networking.,“ Paper presented at the International Workshop: Towards a Vocational Education and Training Profession, held at the ITB, pp. 20-22, 1997.
[81]G. P. Bunk, „Competentie-ontwikkeling in de Duitse beroepsopleidingen. Development of competence in German vocational education and training. Beroepsopleiding. No. 1, (8-15) Clancey, W. J. (1997). Situated Cognition: On Human Knowledge and Computer Representations.,“ 1994.
[82]B. Hövels, „Qualification and labor markets: institutionalisation and individualisation. In:. Nijhof, W. J & Streumer, J. N. (Ed’s). Key Qualifications in Work and Education.,“ 2001.
[83]J. N. Streumer ja D. C. Björkquist, „Moving Beyond Traditional Vocational Education and Training: Emering Issues. In: Nijhof, W. J. & Streumer, J. N. (Ed’s). Key Qualifications in Work and Education.,“ 2001.
[84]R. Kanfer ja T. M. Kantrowitz, „Emotion regulation: Command and Control of emotions in work life. In R. Lord, R. Klimoski, & R. Kanfer (Eds.), Emotions in the workplace: Understanding the structure and role of emotions in organizational behavior (pp. 443-472).,“ 2002.
[85]R. J. Sternberg, „Intelligence, competence, and expertise. In: Elliot, A. J. & Dweck, C. S. (Ed’s). Handbook of Competence and Motivation,“ 2005.
[86]P. Ruohotie, „Motivation and Self-regulation in Learning. In: Niemi, H. & Ruohotie, P. (Ed’s). Theoretical Understandings of Learning in Virtual University.,“ 2002.
[87]B. J. Zimmerman ja A. Kitsantas, „Developmental phase in self-regulation: Shifting from process to outcome goals.,“ Journal of Education Psychology, 89, pp. 29-36, 1997.
[88]B. J. Zimmerman ja A. Kitsantas, „The hidden dimension of personal competence: Self-regulated learning and practice. In: Elliot, A. J. & Dweck, C. S. (Ed’s). Handbook of Competence and Motivation.,“ pp. 509-526, 2005.
[89]A. Bandura, „Self-efficacy: The exercise of control. Upper Saddle River,,“ 1997.
[90]B. J. Zimmerman, „Theories of self-regulated learning and academic achievement: A overview and analysis. In: Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (Ed’s). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives. Mahwah, N.J.,“ 2001.
[91]D. H. Schunk, „Social cognitive theory and self-regulated learning. In: Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (Ed.). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives. Mahwah, N.J.:,“ 2001.
[92]B. J. Zimmerman, „Attaining self-regulation: A social cognitive perspective,“ 2000.
[93]S.-P. Nissilä, „Dynamic Dialogue in Learning and Teaching,,“ 2006.
[94]P. Ruohotie ja M. Koiranen, „In the pursuit of conative constructs into entrepreneurship education,“ Journal of Entrepreneurship Education. No. 3, pp. 9-22, 2000.
[95]P. Ruohotie, „The Development of competence and qualifications as the objective of education.,“ In: Suortti, J.& Heikkinen, E. (Ed’s). Mind, Science and Technology, 2002.
[96]L. Corno, „The best-laid plans. Modern conceptions of volition and educational research.,“ Educational Researcher. No. 2, , pp. 14-22, 1993.
[97]J. Kuhl, „Volitional mediators of cognitive behaviour consistency: Self-Regulatory processes and action versus state orientation.,“ In: Kuhl, J. & Beckman, J. (Ed’s). Action Control. New York: Springer, pp. 101-128, 1985.
[98]B. J. Zimmerman, „Academic studying and the development of personal skill: A self regulatory perspective.,“ Educational Psychologist, 33, pp. 73-86, 1998.
[99]D. L. Butler, „Astrategic content learning approach to promotion self-regulated learning by students with learning disabilities.,“ In: Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (Ed’s) Self-Regulated Learning: From Teaching to Self-Reflective Practice. , pp. 160-183, 1998.
[100]M. Boekaerts ja M. Niemivirta, „(2000). Self-regulated learning: Finding a balance between learning goals and ego-protective goals.,“ In: Boekaerts, M., Pintrich, P. R. & Zeidner, M. (Ed’s) Handbook of Self-Regulation. , pp. 417-451, 2000.
[101]M. H. Dembo ja H. Seli, „Students’ Resistance to Change in Learning Strategies Courses. [,“ Journal of Developmental Education, 27(3), pp. 2-4, 2004.
[102]A. L. Wilson ja E. Hayes, „Handbook of adult and continuing education. San-Francisco: Jossey-Bass.,“ 2000.
[103]A. Bandura, „Self-efficacy mechanism in human agency,“ nr American Psychologist 37 (2): ISSN 0003-066X. DOI:10.1037/0003-066X.37.2.122. (p. 127), pp. 122-147.
[104]K. Illeris, „The three dimensions of learning: contemporary learning theory in the tension field between the cognitive, the emotional and the social.,“ 2002.
[105]S. Mõisavald, „Üliõpilaste õpibarjääride ületamise toetamine õppejõudude arusaamades,“ 2011. [Võrgumaterjal]. Available: http://andragoogika.tlu.ee/?page_id=142.
[106]K. Illeris, „How We Learn: An introduction to human learning in schools and beyond,“ p. 160, 2007.
[107]K. Illeris, „10 Transfer of learning in the learning society: How can the barriers between diferent learning spaces be surmounted, and how can the gap between learning inside and outside schools be bridged?,“ INT. J. OF LIFELONG EDUCATION, VOL. 28, NO. 2 (MARCH–APRIL 2009), p. 137–148, 2009.
[108]R. J. Wlodkowski, „Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults. 3rd ed.,“ 2008.
[109]D. Stern, T. Bailey ja D. Merrit, „School-to-Work Policy Insights from Recent International Developments.,“ Berkeley: National Center for Research in Vocational Education, 1997.
[110]L. Chisholm, „Initial Transitions between Education,“ Training and Employment in Learning Society, pp. 6 -16, 1997.
[111]EUROPEAN COMMISSION, „Helping to create an entrepreneurial culture.,“ A guide on good practices in promoting entrepreneurial attitudes and skills through education. EC,, 2006.
[112]E. Brindfeldt, „Õppejõudude küsitlus e-formular.,“ 2012. [Võrgumaterjal]. Available: http://www.eformular.com/eduard/dok-kys-oppejoud.html.
[113]S. Hirsjärvi, Uuri ja kirjuta, Tallinn: Medicina, 2007.
[114]R. W. Bybee, J. Taylor, A. Gardner, P. V. Scotter, l. J. Carlson Powel, A. Westbrook ja N. Landes, „The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness,“ Office of Science Education National Institutes of Health, 2006.
[115]M. Ryder, „Instructional Design Models – Viie etapiline õpimudel,“ 2012. [Võrgumaterjal]. Available: http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/idmodels.html. .
[116]R. W. Bybee, „Achieving Scientific Literacy.,“ Portsmouth, N.H., 1997.
[117]Arenduskeskus e-Õppe, „JUHEND KVALITEETSE E-KURSUSE LOOMISEKS,“ http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks, 2010.
[118]D. Rowntree, „Teaching Through Self-instruction,“ 1990.
[119]T. Väljataga, „Enesejuhitav õppimine,“ Loengukonspekt, 2010.
[120]J. Koumi, „Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning,,“ 2006.
[121]C. J. Bonk ja C. R. Graham, „The Handbook of blended learning: Global perspectives,“ p. 624, 2006.
[122]N. Shpakovsky, H. June Kim, E. Novitskaya ja V. Lenyashin, „Structural Scheme For Solving a Problem Using TRIZ,“ http://www.triz-journal.com/archives/2002/01/f/index.htm, 2002.
[123]P. S. Wesson, „The geometrical unification of gravity with its source.,“ Springer, Gen Relativ Gravit, 2008, 40, pp. 1353-1365., 2008.
[124]T. Liko, „Induced current and redefinition of electric and magnetic fields from non-compact Kaluza-Klein theory: An experimental signature of the fifth dimension.,“ Physics letters B, Vol. 617,, pp. 193-197, 2005.
[125]B. Magee, „The Story of Philosophy.,“ 1998.
[126]J. Rehg ja G. Satori, „Programmable logic controllers,“ 2007.
[127]P. S. Wesson, „The Meaning of Dimensions,“ 2007.
[128]P. S. Wesson, J. Ponce de Leon ja J. Math, „Kaluza–Klein equations, Einstein’s equations, and an effective energy‐momentum tensor,“ Phys., Vol. 33, 1992.
[129]E. Pettai, Tootmise automatiseerimine., Tallinn: Department of electrical institute., 2005, p. 336.
[130]L. U. Brindfeldt E, „Täiturseadmed tööstusautomaatikas (elektriajamid, pneumoajamid),“ [Võrgumaterjal]. Available: http://www.tthk.ee/MEH/Taiturid_1.html.
[131]J. A. Pereira, E. Pleguezuelos, A. Meri, A. Molina- Ros, M. C. Molina-Tomas ja C. Masdeu, „Effectiveness of using blended learning strategies for teaching and learning human anatomy.,“ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17269953, 2007.
[132]R. W. Bybee, J. Taylor, A. Gardner, P. V. Scotter, l. J. Carlson Powel, A. Westbrook ja N. Landes, „The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness,“ 2006.
[133]C. I. Stelea, „Higher dimensional Taub-NUT spaces and applications. Dissert. for deg. of Doctor of Ph,“ 2006. [Võrgumaterjal]. Available: http://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/10012/2956/1/cistelea2006.pdf.
[134]L. Fabbri, „Taking Kaluza seriously leads to a non-gauge-invariant electromagnetic theory in a curved space-time.,“ Annales de la Fondation Louis de Broglie, Vol. 29, no 4, pp. 641-649, 2004.
[135]E. Brindfeldt ja U. Lepiksoo, „Täiturseadmed tööstusautomaatikas (elektriajamid, pneumoajamid),“ [Võrgumaterjal]. Available: http://www.tthk.ee/MEH/Taiturid_1.html.