Õppimismeetodite kirjeldus kuuedimensioonilise ruumi raamistiku abil

Võime vaadelda õppimist kui interaktiivset liikumist, mis koosneb üliõpilase ja õpetaja vahelisest informatsiooni vahetamisest õppevahendi igakülgse visuaalse liidese kaudu, näit. Moodle kasutaja liides kaudu. Dialoogi ajal on üliõpilane ja õpetaja seotud (vt. süsteem 1 Joonis 6.8) kanalite kaudu, mis suudavad edastada väärtusi ka kõrgematel kvaliteedi tasemetel. Oskuslik õpetaja saab edasi anda oma praktilisi oskuseid süsteemi 2 kasutaja liidese abil (Joonis 6.8), kasutades kanaleid, mis moodustusid väärtuste madalamatel tasanditel.

Joonis 6.8 Dialoog üliõpilane (P1 süsteem 1) ja õpetaja (P2 süsteem 1) koosneb ka õpetamise ja õppimise abivahendeist [56]

Ressursist mõõdetud füüsikalisele, energeetilisele või muule kvalitatiivsele suurusele, st. millel on nimeline väärtus on teostuse ontoloogiaga kohaselt määratletud kvaliteet. Sellele suurusel saab kindlaks määrata ka edastuse väärtuse ja teostuse aja.

 Geograafilisi punkte võib seostada hierarhilise koostise osadega mis koos moodustavad toimiva süsteemi, näiteks elemendi, komponendi, ja mooduli. Element on niinimetatud must kast. See koosneb vähemalt kahest punktist (igaühes sisaldub ainet), kahest sisemist ühendusest ja portsjonit toimivat ainet nende vahel. Aine muundab tundmatud liikumised, mis kuuluvad väljapoole süsteemi (Joonis 6.9).

Kui uuritakse õpetamist ja õppimist täpsemalt (süsteemselt), siis on vajalik õppimisprotsessi subjektide merit väärtusi telgedel detailsemalt esitada (õpetaja Joonis 6.10, õpilane Joonis 6.11, IKT lahendused Joonis 6.12, praktilised õppevahendid Joonis 6.13ja e-õppe keskkond Joonis 6.14). Osapoolte vahelisi sisu edastuse väärtusi peaks ideaalis peaks üksteisega saama otseselt sünkroniseerida. Tegelikus õppeprotsessis need subjektid töötavad erinevatel ajahetkedel. Seega on vaja vahepealseid salvestusseadmeid. Edastus sõltub väga palju ka õppeprotsessi dialoogi dünaamikast ja selle komponentidest.

Joonis 6.9 Kuuedimensioonilise ruumi raamistiku kujutamine [56]

Joonis 6.10 Õpetaja väärtuste telg [75]

Joonis 6.11  Õppija väärtuste telg [75]

Joonis 6.12 IKT väärtuse telg [75]

Joonis 6.13 Praktika stendi (MFS) väärtuste telg [75]

Joonis 6.14 e-õppe väärtuste telg [75]